Veelgestelde vragen

Je doet mee om een aantal redenen: 1. Samen lokaal duurzame energie opwekken op De Langenberg in Zelhem 2. Je profiteert van minimaal 6 jaar vrijstelling van energiebelasting 3. De verwachte terugverdientijd is 3,5 jaar 4. Je draagt bij aan het behoud van de stortgasinstallatie op De Langenberg 5. Jij krijgt voorrang in deelname in een nieuw te realiseren zonproject!
Een certificaat heeft een waarde van € 150. Dit is een kapitaalinleg die is vrijgesteld van BTW. Een certificaat geeft jouw recht op vrijstelling van energiebelasting over gemiddeld 330 kWh per jaar. Uitgaande van de energiebelasting in 2019 is dit circa €39 per jaar.
De gemiddelde opbrengst van 1 certificaat is 330 kWh per jaar. Het gasvolume in de Langenberg neemt ieder jaar iets af. Dat betekent dat de opbrengst in het eerste jaar circa 400 kWh is en in het zesde jaar circa 255 kWh. De verwachte opbrengsten per jaar, van jaar 1 t/m jaar 6 zijn: 400, 385, 345, 315, 280 en 255 kWh.
Je investeert € 150 per certificaat. Je verdient deze investering terug doordat je een korting op je energiebelasting krijgt. Hiervoor hoef je niets te doen: aan het einde van ieder productiejaar ontvang jij de energiebelasting over de door jou certificaten opgewekte energie terug. In 2019 bedraagt de energiebelasting circa €0,1193 per kWh (incl. btw).
AGEM heeft i.s.m. StortStroom BV een businesscase opgesteld, waaruit blijkt dat een certificaat in circa 3,5 jaar wordt terugverdiend. We gaan ervan uit dat een investering van € 150 na 6 jaar ca. € 237,50 op brengt, kortom een verwachte winst van circa €87,50 per certificaat. Indien de overheid de energiebelasting op elektriciteit gaat verlagen (uitgaande van 50% van het tarief uit 2018 in 2013), is de verwachte opbrengst van een certificaat na 6 jaar ca. €210. Kortom een verwachte winst van circa €60.
AGEM staat voor De Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.. AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en is één van de resultaten van het programma Achterhoek Agenda 2020. Sinds 1 januari 2018 is ook een groot deel van de bestaande energiecoöperaties lid en daarmee medebestuurder geworden van AGEM. Dit zorgt ervoor dat AGEM nu nog meer van, voor en door Achterhoekers is. AGEM stimuleert projecten voor groene energie, zoals een plaatselijk zonnepark of zonnedak, waar particulieren en bedrijven lid en eigenaar van kunnen worden. Particulieren en bedrijven kunnen overstappen op AGEM voor de afname van Achterhoekse groene stroom en gas. Ook de Achterhoekse gemeenten kopen hun energie in via AGEM. Meer informatie over AGEM vind je op hun website.
Je hoeft niet over te stappen naar AGEM, maar dit is om verschillende redenen wel aan te raden. Het regionale karakter is één van de pijlers onder dit initiatief: AGEM is een Achterhoeks initiatief dat levering van 100% Achterhoekse elektriciteit mogelijk maakt. Daarnaast is er binnen dit project sprake van een jaarlijkse eigen bijdrage (administratiekosten) aan de coöperatie van € 24. AGEM betaalt deze voor haar klanten. Als je níet overstapt, betaal je deze zelf en is het project financieel minder aantrekkelijk voor jou, zeker als je met slechts enkele certificaten meedoet. AGEM verdubbelt de bijdrage van €24 in de eerste 3 jaar voor alle leden die klant worden, een extra voordeel voor de coöperatie. Als je je eigen energieleverancier toch wilt houden, is het verder belangrijk dat je eerst uitzoekt of jouw leverancier wel bereid is de energiebelastingkorting te verrekenen. Welke energiebedrijven dat zijn kun je hier opzoeken. In het geval je bij een andere energieleverancier blijft die de energiebelasting wel wil verrekenen, heeft deze vaak eisen aan de administratie van de coöperatie. Deze eisen zijn per energieleverancier vaak weer net iets anders en kost de coöperatie simpelweg meer werk. Vandaar dat wij leden die niet overstappen naar AGEM toch vragen om de €24 administratiekosten jaarlijks over te maken. Als je niet kunt overstappen, maar later alsnog klant wordt van AGEM, dan komt de bijdrage vanzelfsprekend te vervallen.
Hoewel de meeste risico's zijn afgedekt door bijvoorbeeld notariële aktes en verzekeringen zijn er altijd enkele theoretische risico's denkbaar. Zo is het tarief wat de coöperatie ontvangt voor de verkoop van de stroom variabel en kan de wet die de korting op energiebelasting regelt (Regeling verlaagd tarief) worden aangepast. Dit zijn factoren die van invloed kunnen zijn op jouw persoonlijke terugverdientijd. Feit is dat je wat-er-ook-gebeurt nooit zonder elektriciteit komt te zitten: dat is per wet geregeld. Meer informatie over mogelijke risico's vind je op een speciale pagina op deze website.
Ja, mits je zelf een energiecontract met een regulier energiebedrijf hebt. Indien je huurt inclusief “gas, water en licht” is het helaas niet mogelijk.
Dat is voor iedere situatie anders. Zonnepanelen op eigen dak geeft sommige mensen het gevoel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen energieproductie. Indien je zonnepanelen op eigen dak overweegt is het goed om eerst te onderzoeken of je woning gunstig is gelegen. Hiervoor is het handig om de website zonatlas.nl te bekijken. Bij zonnepanelen op eigen dak wordt de opgewekte stroom met je eigen verbruik verrekend voor het volledige tarief. Deze regeling is tot 2020 gegarandeerd, waarna verwacht wordt dat er een soepele overgangsregeling zal komen. Bij plaatsen van zonnepanelen op eigen dak moet je er rekening mee houden dat de draagconstructie geschikt moet zijn en je zelf alles moet organiseren, onderhouden en verzekeren. Bij deelname in een collectief project wordt dit voor je geregeld en lever je daarnaast ook een duurzame bijdrage aan de leefbaarheid in jouw gemeenschap. Op basis van bovenstaande argumenten kun je uiteraard zelf het beste beslissen wat voor jou de beste keuze is.
Groene stroom van andere energieleveranciers kan ook afkomstig zijn uit de ouderwetse kolencentrales als hier biomassa wordt bijgemengd. Die biomassa kan bijvoorbeeld hout zijn uit tropische regenwouden. Ook wordt groene stroom vaak ingekocht uit het buitenland, waar het afkomstig kan zijn uit energie die vrijkomt bij waterkracht uit stuwmeren. Deze stuwmeren zijn vaak volgepompt in tijden van "windoverschot" en leveren uiteindelijk een laag rendement. Ons project levert een streekproduct. Het idee is dat onze eigen geproduceerde Achterhoekse groene stroom ook weer door ons zelf en onze buren in de Achterhoek afgenomen kan worden. AGEM garandeert namelijk dat de elektriciteit die zij levert in de Achterhoek is opgewekt. Dit werkt met zogenaamde "Garanties Van Oorsprong" (GVO’s), zie hiervoor ook dit artikel.
Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar de intentie is er zeker om dit zo snel mogelijk concreet te maken. AGEM is op de achtergrond bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een zonproject.

De certificaatprijs is gebaseerd op de aanschaf van de stortgasinstallatie door de coöperatie (incl. grondrechten) en de onderhoudskosten gedurende minimaal 6 jaar.
Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. Je mag je certificaten altijd verkopen, dus ook bij verhuizing. De maximale prijs van een certificaat wordt volgens een vaste rekenmethode bepaald. Je bent daarbij wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. Als niemand van de leden jouw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan ben je vrij om ze aan een ieder binnen het postcoderoosgebied te verkopen. In de statuten van de coöperatie worden hiervoor regels vastgelegd. Uiteraard kunnen de certificaten ook door de nieuwe bewoner van het woonadres worden overgenomen. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
Ja dat kan. Wel zal je rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat je wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen jouw eigen elektriciteitsgebruik en de door jouw eigen installatie geproduceerde elektriciteit.
Ieder lid van de coöperatie ontvangt per productiejaar een ledenverklaring van AGEM met daarop de hoeveelheid elektriciteit (in kWh) die aan het lid wordt toegekend op basis van het aantal certificaten dat je afneemt. We gaan onderzoeken of er ook andere manieren zijn om je vaker over de actuele opbrengsten te informeren, bijvoorbeeld via deze website.
Na 6 jaar komt er een beslismoment of het nog financieel haalbaar is voor de coöperatie om de stortgasinstallatie voor nog een langere termijn te exploiteren. Daarbij is het bijvoorbeeld een optie om nog een kleinere motor te plaatsen, gezien het gasvolume dan nog verder zal zijn afgenomen. Hier nemen we na circa 5 jaar samen een beslissing over. Op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken tot realisatie van een coöperatief zonneproject als opvolger van het stortgasproject.
Ja, je kunt ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM. De verrekening van de energiebelasting wordt dan kosteloos door AGEM verzorgd. Voor de levering van gas kun je dan klant worden of blijven van een andere leverancier (informeer wel vooraf of deze leverancier ook alleen gas aan jou wil leveren). Indien een deelnemer alleen voor elektriciteit klant wordt van AGEM, dan mist de coöperatie wel de helft van de bijdrage voor administratiekosten (€ 12/jr). Deze zal dan jaarlijks door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald.
Ja, dat kan. Het feit dat je als deelnemer van het project besluit om over te stappen van AGEM naar een andere energieleverancier, brengt geen extra boetes met zich mee. Wel geldt een standaard overstapboete, net als bij andere energieleveranciers, als je overstapt terwijl jouw contract nog niet verlopen is. Dit heeft te maken met het inkopen van energie door energieleveranciers op basis van de contracten van klanten. Echter is het wel zo dat in dat geval jouw maatschappelijke bijdrage aan de coöperatie vanuit AGEM komt te vervallen. In dit geval dien je de € 24 (incl. btw) administratiekosten op jaarbasis zelf aan de coöperatie over te maken.
Ja, ondernemers kunnen meedoen (alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen), mits zij over een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A) beschikken. De korting op de energiebelasting wordt dan met de energierekening van de ondernemer verrekend.
De coöperatieve AGEM wordt A-lid van de coöperatie en ontvangt daarmee een merendeel van de stemmen. Dit wordt gedaan om te kunnen waarborgen dat het extra kapitaal dat bestemd is voor het 'zelfvullend duurzaamheidsfonds' ook daadwerkelijk voor dit doel gebruikt gaat worden en er een eerste zonproject gerealiseerd gaat worden. Als B-lid heb je het recht op vrijstelling van energiebelasting op basis van jouw aandeel in de jaarproductie van de installatie en een stem in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Natuurlijk staat AGEM als A-lid open voor goede ideeën van B-leden en willen we vooral samen beslissingen nemen in het belang van de coöperatie en de opwekking van meer Achterhoekse energie. Ideeën hiervoor zouden op voorhand van de ALV aangeleverd kunnen worden, zodat we deze gezamenlijk op de vergadering kunnen behandelen.
Zodra de belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.
De inleg van kapitaal is niet btw-­plichtig. De werkzaamheden voor de coöperatie zijn wel btw‐plichtig. Op de opbrengst van de coöperatie moet dus wel btw worden afgedragen.
Kort gezegd, omdat de installatie niet rechtstreeks op jouw elektriciteitsmeter is aangesloten. De elektriciteit wordt geleverd aan het open elektriciteitsnet. Er wordt gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. Jij krijgt een jaaroverzicht over jouw aandeel van de productie. Vervolgens wordt over jouw aandeel, mits dit minder is dan je eigen jaarverbruik thuis, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door AGEM aan jou uitgekeerd. Indien je bij een andere energieleverancier zit, dien je zelf achter de verrekening van de energiebelasting aan te gaan.
Als je deelneemt word je automatisch lid van de coöperatie die de certificaten uitgeeft. De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een Coöperatie U.A. Deze afkorting staat voor 'Uitgesloten Aansprakelijkheid'. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.
Ja, certificaten worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Dus je moet dit opgeven in box 3 (denk aan een realistische afschrijvingsperiode).
Het eerste en tijdelijke oprichtingsbestuur is geregeld door AGEM. De leden kiezen op de eerste ledenvergadering het bestuur van de coöperatie, waarbij AGEM zeker een bestuurder aanlevert gezien zij A-lid is van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden.
De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat er gaat gebeuren. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt. Jij kunt nooit meer dan de waarde van jouw certificaten kwijt zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven